Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy

Materská škola Ochodnica

Riaditeľka Materskej školy, Ochodnica č.355 po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica predkladá:

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY, OCHODNICA č.355
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020


Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

 

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
 • ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).


Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole prípadne je ho možné stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (.doc, 44 KB).


Miesto podávania žiadosti: Materská škola, Ochodnica č.355.

Termín: od 30.04.2019 do 20.05.2019 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2019/2020 vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2019.


V Ochodnici, dňa 15.03.2019

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka materskej školy

 

Žiadosť o prijatie do MŠ (.doc, 44 KB)