Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle § 6 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v zmysle zákona   č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady

Týmto dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sa mení  III časť „Miestny poplatok“ nasledovne:

III časť
Miestny poplatok

§ 16

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Ochodnica.

2. Obec Ochodnica stanovuje sadzbu poplatku 0,0438 EUR za osobu a kalendárny deň (15,987 =16,00 EUR/rok) pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z.Z.“)


Viac informácií v prílohe:
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF, 206 KB)