Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica o zavedení a poskytovan...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obec Ochodnica v súlade s §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších  právnych  predpisov,  zákona  č.  305/2013  Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene  a doplnení niektorých  zákonov  (zákon  o eGovernmente)   v znení  neskorších  právnych  predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 22.11.2019 na tomto všeobecne záväznom nariadení o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“):

§1 Predmet úpravy
1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci Ochodnica elektronicky,  ako  aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky ae lektronickej komunikácie obce  Ochodnica voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Ochodnica podľa osobitných predpisov.

Viac informácií v prílohe:
VZN o zavedeni a poskytovaní elektronických služieb (PDF, 788 KB)