Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o dražbe č.069/2019

Oznámenie o dražbe č. 069/2019 v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD")

Označenie dražobníka:
Obchodné meno: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46141 341
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B
Bank. spojenie: 2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK441100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX
Zastúpený: JUDr. Marek Piršel, konateľ
e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
IČO: 31 335 004
DIČ: SK2020834475
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava L, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 479/B
Zastúpený: JUDr. Miroslav Chorvát, vedúci odboru vymáhania pohľadávok Mgr. Maroš Czakó, právnik odboru vymáhania pohľadávok

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Dátum dražby: 05.09.2019
Čas otvorenia dražby: 17:45 hod.
Čas otvorenia pre účastníkov: 17:15 hod.
Čas otvorenia dražby pre verejnosť: 17:35 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby: prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kysucké Nové Mesto, obec: Ochodnica, katastrálne územie: Ochodnica, zapísané v evidencii Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 289, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 292 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C" č. 1028/1 o výmere 379 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C" č. 1028/1 o výmere 379 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C" č. 1028/2 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Bližšie informácie v prílohe.