Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.6.2019

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. júna 2019 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Záverečný účet obce
  4. Úprava rozpočtu
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver