Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.5.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 1. mája 2020 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu, bez účasti verejnosti. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Zmena rozpočtu
5. Vodovod, zmluva o dodávke pitnej vody do domácnosti
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver.

Radoslav Ďuroška
starosta obce