Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.3.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 13. marca 2020 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola uznesení
  4. Zmena rozpočtu
  5. Základná škola Ochodnica
  6. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
  7. Vodovod
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver.