Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 24.06.2016

Prítomní:
Radoslav Ďuroška, starosta obce
Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Anna Ďuratná, poslanec OZ
Ján Tarana, poslanec OZ
Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Ďalší prítomní:
Pavol Gúcky, Anton Bugáň, Július Tarana, Margita Funteková, Alena Vlčková, Andrej Ďuratný, Milada Hodasová, Jana Kolenová, Anna Švaňová

 

Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3.    Kontrola uznesenia
4.    Úprava rozpočtu č. 2/2016
5.    Záverečný účet Obce Ochodnica
6.    Návrh VZN č. /2016 o  odpadoch
7.    Plán kontrol – kontrolóra na 2. polrok 2016
8.    Vodovod Ochodnica
9.    TKO – chatári
10.    Folklórny festival Ochodnica 2016
11.    Rôzne
12.    Diskusia
13.    Záver.
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: