Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Materská škola

Zriaďovateľ: Obec Ochodnica
Riaditeľka:
PaedDr. Alena Pijaková

 

 

Milí rodičia ďakujeme za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili zverením Vašich detí do našej starostlivosti v materskej škole. Tá sa stáva druhým domovom pre Vaše dieťa a preto je pre nás dôležité vytvoriť mu prostredie, v ktorom sa bude cítiť ako doma.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.  Vytvárame možnosti na prehlbovanie schopností a zručností detí v nadväznosti na výchovný proces v rodine a v aktívnej spolupráci s rodinou, v súlade s dodržiavaním a rešpektovaním práv dieťaťa. Uplatňujeme model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania s dôrazom na aktivitu, tvorivosť, samostatnosť a slobodu osobnosti dieťaťa, ktorý  je zakomponovaný v Školskom vzdelávacom programe „Veselé včielky“ .

Zameraním našej materskej školy je utvárať u detí pozitívny vzťah:
- k regionálnemu folklóru, k svojej obci, regiónu, k národu a vlasti prostredníctvom poznania miestnej krajiny, jej histórie, kultúry a tradícií,
- k prírodnému bohatstvu svojej obce poznávaním prírody, jej krásy, hodnôt - vypestovať u detí základné návyky súvisiace s ochranou prírody,
- k zdravému životnému štýlu - usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život.

Víziou našej materskej školy je: ,,Spokojné dieťa, ktoré ráno prichádza s úsmevom, spokojný rodič, ktorý privádza a odvádza svoje dieťa, spokojný učiteľ, ktorý rozdáva lásku, vedomosti a zručnosti."

V školskom roku 2018/2019 máme v našej materskej škole zapísaných 43 detí:
1.trieda: 3 – 4-ročné (22 detí)  -  p.riaditeľka PaedDr. Alena Pijáková, p.učiteľka Jana Pagáčová
2.trieda: 5 – 6-ročné (21 detí)  -  p.učiteľka Zdena Čelková, p.učiteľka Mgr. Monika Tlachová

O čistotu a poriadok v materskej škole a hladné brušká Vašich detí sa starajú:  
Jarmila Holková - upratovačka
Bc.Alena Jančigová - vedúca jedálne
Zuzana Pijáková – hlavná kuchárka
Ida Koptáková – pomocná kuchárka

 

 

Dokumentácia v MŠ

 

Ochrana osobných údajov stiahnuť stiahnuť (377 kB)
Informácie pre dotknuté osoby – deti, rodičia, zákonní zástupcovia stiahnuť stiahnuť (302 kB)
Informácie pre dotknuté osoby – zamestnancov stiahnuť stiahnuť (341 kB)
Informácie pre dotknuté osoby – zmluvné vzťahy stiahnuť stiahnuť (341 kB)
Školský poriadok stiahnuť stiahnuť (172 kB)
Denný poriadok stiahnuť stiahnuť (279 kB)
Školský vzdelávací program stiahnuť stiahnuť (741 kB)
Správa o výsledkoch a podmienkach stiahnuť stiahnuť (144 kB)