Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy

Materská škola Ochodnica

Riaditeľka Materskej školy, Ochodnica č.355 po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica predkladá:

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY, OCHODNICA č.355
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020


Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

 

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
 • ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).


Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole prípadne je ho možné stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (.doc, 44 KB).


Miesto podávania žiadosti: Materská škola, Ochodnica č.355.

Termín: od 30.04.2019 do 20.05.2019 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2019/2020 vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2019.


V Ochodnici, dňa 15.03.2019

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka materskej školy

 

Žiadosť o prijatie do MŠ (.doc, 44 KB)