Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica

Európska úniaUrbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica, na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, získal nenávratný finančný príspevok na realizáciu aktivít projektu „Náprava škôd spôsobená biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi“.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie č. 8 „Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov“, podopatrenie č. 8.4 „Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“.

Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Urbariátu p. s. Ochodnica  je 0,00 EUR (slovom: nula EUR). Poskytovateľ poskytne prijímateľovi – Urbariátu p. s. Ochodnica základnú mieru financovania vo výške 100% (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – 75%, Štátny rozpočet SR – 25%).

 

O urbariáte

Spoločenstvo "Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica" vzniklo transformáciou spoločenstva, ktoré vzniklo v zmysle zákona NR SR 181/ 1995 ako spoločenstvo bez právnej subjektivity a bolo transformované na spoločenstvo s právnou subjektivitou podla zákona NR SR 97 / 2013.



Predmetom činnosti je obnova vlastníckych a užívacích práv pôvodných vlastníkov a ich právnych nástupcov k predmetu podielového vlastníctva k lesnému, pôdnému fondu a k iným nehnuteľnostiam v katastri obce Ochodnica, ktoré boli odňaté spoluvlastníkom podľa zákona 2/1958 Zb. a podla zákona 8l/1949 Zb. a ich vykonávajúcimi predpismi. Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva a jeho orgánov je byť nápomocný spoluvlastníkom pri uplatňovaní vlastnického práva, náhrad a majetkového vysporiadania nehnuteľností a pozemkov patriacich právnym predchodcom členov pozemkového spoločenstva. Ďalším predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je aj hospodárenie so spoločnými nehnuteľnosťami.



Spoločenstvo hospodári približne s 317,83 hektármi lesa a 60 hektármi pasienkov (t.j. 676,25 podielov ako majetku jeho podielníkov v podielovom vlastníctve katastra obce Ochodnica).


Dokumenty:
Stanovy (6,29 MB)
Uznesenie z valného zhromaždenia z dňa 21.2.2015 (811 kB)
NÁVRH Rokovací a volebný poriadok (139 kB)

 

Úradné hodiny:

Každú prvú stredu o 15:00 na hasičskej zbrojnici.

 

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica
Ochodnica 475
023 35 Ochodnica

IČO: 42348943
DIČ: 2023947981