Presunúť na hlavný obsah

Novoročný príhovor starostu obce

Drahí Ochodničania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v prvý novoročný deň prihovoril. Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku. Život každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné.

Chcem Vás všetkých povzbudiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať našu krásnu obec. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie a spoločne si nechajme naplniť srdcia Božím pokojom. Veď s Bohom sa všetky prekážky, starosti a trápenia zdolávajú oveľa ľahšie.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce a k obohateniu jej kultúrneho a duchovného života. Chcem sa poďakovať hasičom, Folklórnej skupine Kýčera, Kýčerke, Dychovej hudbe Ochodničanka, záhradkárom, včelárom, poľovníkom, mažoretkám ELLIS, eRku, speváckej skupine Seniorka, seniorom, futbalistom, Centru voľného času, ZŠ Ochodnica, MŠ Ochodnica, všetkým sponzorom, poslancom OZ, pánovi farárovi, zamestnancom OÚ, správcovi web stránky, Urbariátu - pozemkové spoločenstvo Ochodnica, Združeniu drobnovlastníkov lesov, Benkovej hore. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej obci naozaj záleží.

Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby ste mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť. Susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s vami podelia o každodenné starosti a radosti.

Želám Vám všetkým, nielen v mojom mene, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2020 viac krajších dní, viac lásky, pevného zdravia, Božieho  požehnania a Boží pokoj v srdciach.

Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica

Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica