Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy, Ochodnica č.355 na školský rok 2020/2021

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 01.05.2020 do 15.05. 2020 s tým, že:
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a rodičov elektronickou formou na mail: msochodnica@gmail.com
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii tu:
Žiadosť o prijatie do MŠ (DOC, 42kB)

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Prednostne sa prijíma:    

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

O prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.07.2020 a rozhodnutia budú rodičom zaslané elektronickou formou.

V Ochodnici, dňa  31.03.2020

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka materskej školy