Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Oc...

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Ochodnica

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 01. 05. 2021 do 31. 05.2021.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je v tlačenej podobe v materskej škole a na stiahnutie tu: Žiadosť o prijatie do MŠ (WORD, 40 kB).

Podmienky prijímania
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. V prvom rade budeme dodržiavať zákonné podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona.

Prednostne sa prijímajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021,
  • dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (je potrebný písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu),
  • dieťa mladšie ako 5 rokov.

Výnimočne možno prijať na predprimárne vzdelávanie deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Podávanie žiadostí
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môže doručiť osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola, Ochodnica č.355, 023 35
e-mailom: msochodnica@gmail.com, mob.: 0911 339945

Termín podávania žiadosti: od 01. mája do 31. mája v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  • žiadosť
  • fotokópiu rodného listu dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa – kontrola bydliska.

Rozhodnutie o prijatí
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022,  si zákonný zástupca môže prevziať elektronickou formou, poštou, alebo osobne v materskej škole od 15.06.2021.

Spádová materská škola
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosť o prijatie do MŠ (WORD, 40 kB)
Povinné predprimárne vzdelávanie (WORD, 13 kB)

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka školy