Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.11.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.11.2023

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, ktoré sa uskutoční dňa: 16. novembra  2023 / t.j. v štvrtok/ o 16:00 hod.  v zasadačke  obecného úradu v Ochodnici s nasledovným programom:

Program:

1. Otvorenie, voľba návehovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

    predkladá: p.Anna Ďuratná, zástupca starostu obce

2. Nové žiadosti občanov

    predkladá: p.Anna Ďuratná, zástupca starostu obce

3. Správa o činnosti Komisie finančnej a správy majetku

    predkladá:  p. Žaneta Bambúchová, poslanec OZ, člen komisie finančnej a správy majetku

4. Finančné  pohľadávky obce za miestne dane a odpady, platby za vodu, zmena stavu od predchádzajúceho OZ 12

    predkladá: Ing.Milan Mečár, poslanec OZ, člen komisie finančnej a správy majetku

5. Finančné záväzky obce v lehote a po lehote splatnosti, stav účtov

    predkladá: p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce

6. Výnosy obce z podielových a miestnych daní, príspevok štátu na kompenzáciu energií

   predkladá: p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce

7. Rozpočet obce na rok 2023, stav plnenia za mesiace január - september

   predkladá: p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce

8. VZN o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, prerokovanie materiálu pred zverejnením

   predkladá: Ing.Milan Mečár, poslanec OZ, člen komisie finančnej a správy majetku

9. Zimná údržba miestnych komunikácii, informácia o stave zmluvného zabezpečenia a predpokladaných nákladoch

   predkladá: Ing.Milan Mečár, poslanec OZ, člen komisie finančnej a správy majetku

10. Rozpočtová opatrenie č. 12/2023

    predkladá: p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce

11. Rôzne

     11.1. Príprava rozpočtu obce na rok 2024, informácia o termínoch

              predkladá: p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce, Ing. Stanislav Jančiga,

     11.2.  Splnomocnenie na zastupovanie obce

              predkladá: Ing.Milan Mečár, poslanec OZ, člen komisie finančnej a správy majetku

12. Diskusia

13.Záver

 

V Ochodnici  dňa 10.11.2023                          Anna Ďuratná, zástupca starostu obce 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je možné sledovať naživo, prípadne v archíve na adrese https://wnet-technology.sk/ochodnica

Občania musia žiadosti na OZ predkladať minimálne 8 dní pred zastupiteľstvom, inak budú presunuté do ďalšieho zastupiteľstva.

Kontakty na poslancov OZ nájdete na stránke: Obecné zastupiteľstvo.