Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.5.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.5.2023

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, ktoré sa uskutoční dňa: 19. mája  2023 / t.j. v piatok  / o 16:00 hod.  v zasadačke  obecného úradu v Ochodnici s nasledovným programom:

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Uznesenie OZ, kontrola plnenia (predkladá hlavný kontrolór)
 4. Komisie OZ, správy zo zasadnutí (predkladajú predsedovia komisie OZ)
 5. Pohľadávky, zmena stavu (vrátane návrhu a termínu na doriešenie opravnej položky z predch. rokov v hodnote 4 249,31 €), (predkladá p. Jana Kolenová)
 6. Platby za vodu a miestne dane, informácia o stave, návrh opatrení na urýchlenie platieb (predkladá p. Jana Kolenová)
 7. Záväzky obce po lehote splatnosti (predkladá p. Anna Švaňová)
 8. Verejný vodovod návrh opatrení na zníženie finančných strát (predkladá Ing. Milan Mečár, KFSM)
 9. Miestne komunikácie, návrh rozsahu opráv výtlkov asfaltového povrchu po zimnom období (predkladá Ing. Milan Mečár a KFSM)
 10. Multifunkčné ihrisko pri ZŠ, návrh na udržiavacie práce (predkladá Lukáš Turčák v zastúpení starostu a KFSM)
 11. Príprava MDD, informácia o programe a návrh podielu financovania obcou (predkladá Zuzana Škorvanková a KFSM)
 12. Rozpočtová úprava č. 5/2023 (predkladá p. Anna Švaňová)
 13. Rôzne (2.zvýšenie zálohových platieb, Zmluva na prenájom amfiteátra, kamenný most, havarijný stav a atď...)
 14. Diskusia
 15. Záver

V Ochodnici dňa 15.5.2023

Radoslav Ďuroška

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je možné sledovať naživo, prípadne v archíve na adrese https://wnet-technology.sk/ochodnica

Občania musia žiadosti na OZ predkladať minimálne 8 dní pred zastupiteľstvom, inak budú presunuté do ďalšieho zastupiteľstva.

Kontakty na poslancov OZ nájdete na stránke: Obecné zastupiteľstvo.