Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.3.2024

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.3.2024

V súlade so zákonom č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva č.03.2024, ktoré sa uskutoční dňa: 15. marca 2024 / t. j. v piatok / o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Ochodnici.

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
2. Činnosť ZŠ v Ochodnici
Podbody programy predkladá p. Radoslav Ďuroška
a) Prerokovanie správy o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023, jej výsledkoch a podmienkach
Predkladá: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
b) Prerokovanie správy o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2022
Predkladá: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
c) Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2022-2027
Predkladá: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
d) Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
Predkladá: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
e) Informácia o priebehu a zisteniach kontroly Štátnej školskej inšpekcie v ZŠ
Predkladá: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
f) Informácia o odoslaní žiadosti na riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
g) Informácia o zámere využitia objektu bývalej drevodielne, špecifikácia činností, prác a nákladov na dokončenie stavebných úprav
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce, RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
h) Návrh na vypracovanie koncepcie účelového usporiadania areálu ZŠ
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce, Ing. Milan Mečár, poslanec
i) Informácia o stave prípravy PD na zateplenie budov ZŠ, predpoklad možnosti čerpania dotácii
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
j) Informácia o činnosti a pláne činnosti „Rady základnej školy“ v rokoch 2023, 2024
Predkladá: Mgr. Gabriela Juricová-Hercová, podpredseda Rady školy
k) Informácia o využití drevnej hmoty z výrubu stromov v parku ZŠ
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce, RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka školy
l) Návrh na vysvetlenie zámeru na zmenu evidovania dochádzky zamestnancov a žiakov ZŠ, nadstavba aplikácia Edupage, elektronický vrátnik na vstupe do ZŠ
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce, Mgr. Zuzana Škorvánková, poslanec OZ
m) Informácia o hodnotení riaditeľky základnej školy za rok 2022/2023
Predkladá: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
n) Rôzne
o) Diskusia
p) Záver

V Ochodnici dňa 11.3.2024

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je možné sledovať naživo, prípadne v archíve na adrese https://wnet-technology.sk/ochodnica

Občania musia žiadosti na OZ predkladať minimálne 8 dní pred zastupiteľstvom, inak budú presunuté do ďalšieho zastupiteľstva.

Kontakty na poslancov OZ nájdete na stránke: Obecné zastupiteľstvo.