Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 29.01.2024

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 29.01.2024

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 29. januára  2024 / t. j. v pondelok / o 16:00hod. v zasadačke obecného úradu v Ochodnici

Program:

 1. Otvorenie , voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 3. Prerokovanie nových žiadostí od občanov
 4. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 5. Stretnutie s p. Miroslavom Brosom k plneniu zmluvy o spolupráci na GDPR
 6. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 7. Kontrola plnenia uznesení
 8. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
 9. Správa o činnosti komisii OZ
 10. predsedovia komisii
 11. Správa starostu a zástupcu starostu o činnosti od predchádzajúceho OZ, ciele do ďalšieho OZ
 12. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 13. Správa o finančných pohľadávkach obce za miestne dane a odpady, platby za vodu, platby za nájom bytov zmena stavu od predchádzajúceho OZ
 14. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 15. Správa o finančný záväzkoch obce v lehote a po lehote splatnosti
 16. p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce
 17. Výklad predmetu „Zmluvy o odhŕňaní snehu“ z 15.1.2024 a návrh na riešenie sťažností občanov k zvýšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách
 18. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 19. VZN č.1/2024 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka v školskom zariadení v obci Ochodnica.
 20. Ing. Milan Mečár, poslanec OZ
 21. VZN č.2/2024 o podmienkach nájmu nájomných v nájomných bytoch bežného štandardu v obci Ochodnica
 22. Mgr. Zuzana Škorvánková, poslanec OZ
 23. Návrh na prípravu zadávacích podkladov verejného obstarávania pre „ Udržiavacie práce a stavebné úpravy MŠ Ochodnica“
  • Ing. Milan Mečár, poslanec OZ
 24. Správa k žiadosti o havarijnom stave kotolne ZŠ, cena prác po aktualizácii rozpočtu, predĺženie platnosti stavebného povolenia
 25. p.Radoslav Ďuroška, starosta obce
 26. Správa o realizácii havarijného stavu elektroinštalácie v Kultúrnom dome a na 2.NP Pohostinstva, nové zistenia technických nedostatkov a návrh na rozšírenie rozsahu prác
 27. p. Lukáš Turčák, poslanec OZ
 28. Návrh na zvýšenie kapacity parkovania  v rôznych lokalitách obce a pri ŽSR
 29. Ing. Milan Mečár, p. Lukáš Turčák, poslanci OZ
 30. Návrh na prehodnotenie rozsahu výstavby IBV u Tomáška, právna ochrana záujmov obce
 31. Ing. Milan Mečár, poslanec OZ
 32. Návrh na obstaranie vypracovania zmeny a doplnku územného plánu obce, alebo nového územného plánu obce Ochodnica do konca marca 2024 a zverejnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky do 15.02.2024
 33. Ing. Milan Mečár, poslanec OZ
 34. Návrh plánu výrubov na verejných priestranstvách pred vegetačným obdobím
 35. p. Lukáš Turčák, poslanec OZ
 36. Správa o žiadosti SSD Žilina k meraniu napätia v časti obce „Púchovská rieka“
 37. p. Lukáš Turčák, poslanec OZ
 38. Návrh na sledovanie dochádzky zamestnanov a žiakov ZŠ, nadstavba aplikácie Edupage, elektronický vrátnik na vstupe do ZŠ
 39. Mgr. Zuzana Škorvánková, poslanec OZ
 40. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2024
 41. p. Anna Švaňová, účtovníčka a rozpočtárka obce
 42. Rôzne :

  24.1 Správa komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov k nezverejneniu majetkového priznania starostu obce za rok 2022 na   webovom sídle obce v zmysle zákona 357/2004 Z.z, čl.7, odsek 8

24.2 Návrh na ročné zverejňovanie čerpania rozpočtových položiek bežného rozpočtu za rok 2023 v členení za výkon funkcie starostu a za obecné zastupiteľstvo a komisie na webovom sídle obce

24.3 Návrh na ročné zverejňovanie dochádzky poslancov OZa starostu obce na zasadnutiach OZ, na webovom sídle obce

24.4 Žiadosť o vysvetlenie „Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2022/2023“, článok j)

 • Ing.Milan Mečár, poslanec OZ

24.5 Návrh na zlúčenie Základnej školy s materskou školou

 • Ing.Milan Mečár, poslanec OZ

24.6 Návrh na usporiadanie stretnutia vedenia obce s občanmi formou valného zhromaždenia na informovanie o výsledkoch práce za rok 2023 a plánoch na rok 2024

 • Ing.Milan Mečár, poslanec OZ

24.7. Súdne pojednávanie k žalobe Júliusa Ságu

Predkladá: starosta obce Radoslav Ďuroška

 1. Diskusia
 2. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je možné sledovať naživo, prípadne v archíve na adrese https://wnet-technology.sk/ochodnica

Občania musia žiadosti na OZ predkladať minimálne 8 dní pred zastupiteľstvom, inak budú presunuté do ďalšieho zastupiteľstva.

Kontakty na poslancov OZ nájdete na stránke: Obecné zastupiteľstvo.