Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.1.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. januára 2020 /t.j. piatok/ o 17.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa
 5. Základná škola Ochodnica
 6. Projekt kultúrneho domu
 7. Kanalizácia
 8. Správa zo zasadania bytovej komisie
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver