Presunúť na hlavný obsah

Stavebné povolenie -rodinný dom.

Obec Ochodnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.02.2020 podali

Ján Podolák, Ochodnica 820, 023 35 Ochodnica
Petra Podoláková, Ochodnica 820, 023 35 Ochodnica

 (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona.