Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.2.2021

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 19. februára 2021 /t.j. piatok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná. Zastupiteľstvo sa kvôli opatreniam proti šíreniu ochoreniu COVID-19 koná bez účasti verejnosti.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola uznesení
 4. Voda
 5. Úprava rozpočtu
 6. Cyklotrasa
 7. COVID 19
 8. CVČ – rozpočet
 9. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver.