Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Pozor na povinnosť nahlásiť zdroje znečisťovania ovzdušia

Pozor na povinnosť nahlásiť zdroje znečisťovania ovzdušia

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2009 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú všetci prevádzkovatelia malého zdroja znečistenia ovzdušia (všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) povinné do 15.02.2020 doručiť na Obecný úrad v Ochodnici oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2019.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

Oznámenie je potrebné doručiť priamo na Obecný úrad v Ochodnici alebo poštou na adresu: Obecný úrad Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica.