Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Upozornenie na správne využívanie veľkokapacitného kontajnera

Upozornenie na správne využívanie veľkokapacitného kontajnera

Obec Ochodnica v zmysle § 39 ods. 5) písm. b) zákona 223/2001 Z. z. zabezpečuje podľa potreby, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Veľmi často, ale ľudia vhadzujú do veľkokapacitného kontajnera odpad, ktorý tam nepatrí.

Preto žiadame občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov neukladali a nevhadzovali odpad, ktorý patrí do separovaného zberu, alebo do komunálneho odpadu. Ako napríklad odevy, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, kartónové krabice, elektroodpad, BIO odpad (lístie, konáre, trávu) a iný komunálny odpad z domácností.

Každá domácnosť má na komunálny odpad svoju vlastnú popolnicu, prípadne sú v obci situované aj čierne kontajnery. Na plasty, kovy, tetrapaky, sklo, papier a odevy sú vyhradené kontajnery na separáciu. Kuchynský a biologický odpad patrí do kompostérov. Plasty sa zbierajú každý mesiac, zber elektroodpadu je 2 krát ročne. Ako správne separovať nájdete na stránke Separovaný zber a vývoz odpadu.

Do veľkokapacitného kontajnera patrí odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zvereným nádobám. Ako napr. nábytok, tehly, koberce, matrace, podlahoviny. Nábytok je potrebné z kapacitných dôvodov rozbiť na menšie časti.