Presunúť na hlavný obsah

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Obec Ochodnica poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. O dotáciu môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, občianske združenie, ktoré má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo  poskytuje  služby  obyvateľom obce,  a  to  na  podporu  všeobecne  prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Finančné prostriedky formou dotácie môžu byť poskytnuté žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorú nájdete tu: Žiadosť o poskytnutie dotácie (PDF, 1,30MB).

Rozsah všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešný účel upravuje článok 2 VZN.

Žiadosť musí podpísať štatutárny zástupca žiadateľa.

Žiadosť sa podáva osobne na Obecnom úrade alebo poštou na adresu: Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica.