Presunúť na hlavný obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana je sústava úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva, ako aj národného hospodárstva. Tento termín zahŕňa aj organizácie a inštitúcie vykonávajúce tieto úlohy (civilná obrana) a opatrenia (civilná ochrana obyvateľstva). Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní opatrení na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia a v odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, vrátane ohrozenia civilného obyvateľstva počas vojenských konfliktov.

V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Ochodnici informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

  • v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte jednotné číslo tiesňového volania 112 – Integrovaný záchranný systém
  • v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte 150 - Hasičský a záchranný zbor
  • v prípade ohrozenia života a zdravia volajte 155 - Zdravotnú záchrannú službu
  • v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámeni 158 - Políciu
  • v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti 041/4233121 - Obecný úrad v Ochodnici