Presunúť na hlavný obsah

Základná škola

Budova  Základnej školy v Ochodnici bola postavená v roku 1955. Leží na začiatku obce Ochodnica po ľavej strane cesty  na nízkom kopci. V areáli základnej školy je vybudovaný okrasný park s ihličnatými a listnatými stromami, fontánou a triedou v prírode. Súčasťou areálu je aj jabloňový sad a pozemok, na ktorom žiaci pestujú zeleninu. Získaná úroda sa využíva na prípravu jedál v školskej jedálni. O čistotu a úpravu okolia školy sa stará školník a žiaci školy pod vedením učiteľov predmetu Svet práce.

Na škole pracuje 26 zamestnancov, z ktorých je 17 pedagogických zamestnancov. Školu navštevuje 168 žiakov, vyučujú sa v 10 triedach v jednosmennej prevádzke. Žiaci sa vzdelávajú podľa Štátného vzdelávacieho programu  na základe ktorého bol vypracovaný a o niektoré úlohy rozšírený Školský vzdelávací program. Škola má vlastné logo s heslom „Učenie rozvíja ducha, šport posilňuje telo.“ Jej orientácia je zameraná na počítačovú gramotnosť, cudzie jazyky a šport. V priestoroch školy okrem bežných tried sú vybudované aj odborné učebne. Vyučovanie Informatiky sa uskutočňuje v moderne vybavenej učebni IKT s vhodnou didaktickou technikou a pomôckami, kde každý žiak má k dispozícii jeden počítač. Na škole sa vyučuje od 3.ročníka ako prvý cudzí jazyk anglický jazyk a od 6.ročníka ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk. Na zabezpečenie kvalitného vyučovania žiaci a učitelia využívajú jazykové laboratórium, vhodnú didaktickú techniku, obrázkové materiály a iné pomôcky a aktivity.

V roku 2010 v areáli školy bolo vybudované multifunkčné ihrisko a zmodernizovaná telocvičňa školy. Roku 2011 boli zakúpené tenisové stoly a rakety, takže žiaci majú vytvorené výborné podmienky na športové aktivity a športové hry nielen počas vyučovania ale aj v rámci voľného času. Uvedené priestory v popoludňajších hodinách môžu využívať aj ostatní občania obce. V súlade s požiadavkami modernizácie vyučovacieho procesu má škola okrem odborných učební  ďalšie dve učebne vybavené interaktívnymi tabuľami. Na škole máme veľa rôzne nadaných a talentovaných žiakov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží poriadaných školou a ďalšími mimoškolskými organizáciami, na ktorých sa umiestňujú na popredných miestach.

Súčasťou školy je aj školská jedáleň s kuchyňou, v ktorej sa pripravujú pre žiakov obedy podľa pestrých jedálnych lístkov. V jedálni sa stravuje viac ako 100 stravníkov.

Adresa: Základná škola, Ochodnica 19, 023 35 Ochodnica
Telefón: 041/423 31 66
E-Mail: zs@ochodnica.sk

Bližšie informácie nájdete na web stránke: https://zsochodnica.edupage.org/