Presunúť na hlavný obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici je zastupiteľský zbor obce zložený zo siedmich poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa Štatútu obce Ochodnica a ďalších právnych predpisov.

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Žaneta Bambúchová, E-Mail: zaneta.bambuchova@ochodnica.sk
 • Anna Ďuratná, E-Mail: anna.duratna@ochodnica.sk
 • Martin Kuchta, E-Mail: martin.kuchta@ochodnica.sk
 • Ing. Milan Mečár, E-Mail: milan.mecar@ochodnica.sk
 • Ing. Milan Mizera, E-Mail: milan.mizera@ochodnica.sk
 • Mgr. Zuzana Škorvánková, E-Mail: zuzana.skorvankova@ochodnica.sk
 • Lukáš Turčák, E-Mail: lukas.turcak@ochodnica.sk

Obvody poslancov obecného zastupiteľstva

 • Obvod číslo 1.
  Za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie Chaty Štart, od Vladimíra Radolského po Žideka.
  Pridelený poslanec: Ing. Milan Mizera
 • Obvod číslo 2.
  Od Berty Marčanovej po hlavnej ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka po hornú školu, horná radovka.
  Pridelený poslanec: Ing. Milan Mečár
 • Obvod číslo 3.
  Od sv. Jána do Púchovskej rieky, Ságov potok, Suchá, do Koptáka.
  Pridelený poslanec: p. Anna Ďuratná
 • Obvod číslo 4.
  Od Kultúrneho domu až po Zábojníka, vrátane bytoviek.
  Pridelený poslanec: p. Žaneta Bambuchová
 • Obvod číslo 5.
  Od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Jozefa Bibíka.
  Pridelený poslanec: p. Martin Kuchta
 • Obvod číslo 6.
  Na Vŕšku po Múčku, od Boronču po Budoša, od Múčku po zastávku u Milana Bibíka, osada Belajky.
  Pridelený poslanec: Mgr. Zuzana Škorvanková
 • Obvod číslo 7.
  Od Milana Bibíka ( aut. zast.) a od Merkura po kúpalisko, osada Petránky.
  Pridelený poslanec: p. Lukáš Turčák

Komisie obecného zastupiteľstva

 • Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Predseda: p. Martin Kuchta
  Členovia: p. Anna Ďuratná,  Mgr. Zuzana Škorvanková
 • Komisia finančná a správy majetku >>
  Predseda: Ing. Milan Mizera
  Členovia: Ing. Milan Mečár, Ing. Vlado Hurtoš,p. Žaneta Bambúchová, JUDr. Miloš Marčan
 • Komisia sociálna, mládeže a školstva
  Predseda: Mgr. Zuzana Škorvanková
  Členovia: p.Lukáš Turčák, p. Martin Kuchta, p. Žaneta Bambúchová, p. Ľuboš Piják
 • Komisia výstavby, dopravy a územného rozvoja
  Predseda: Ing. Milan Mečár
  Členovia: Ing. Milan Mizera, p. Martin Kuchta, Ing. Milan Olejko, p. Karol Šamaj
 • Komisia životného prostredia a športu >>
  Predseda: p.Lukáš Turčák
  Členovia: Mgr. Zuzana Škorvanková, Ing. Juraj Krupka
 • Komisia bytová a kultúrna
  Predseda: p. Anna Ďuratná
  Členovia: Mgr. Zuzana Škorvanková,  Ing. Milan Mizera, p. Andrej Ďuratný
 • Vyraďujúca komisia
  Členovia: p. Žaneta Bambúchová, p. Martin Kuchta, p. Lukáš Turčák

Plán zasadnutí OZ na rok 2024:

 • 19.4.2024
 • 17.05.2024
 • 21.6.2024
 • 16.8.2024
 • 9.9.2024
 • 11.10.2024
 • 15.11.2024
 • 13.12.2024

Zmena v termínoch je vyhradená.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je možné sledovať naživo, prípadne v archíve na adrese https://wnet-technology.sk/ochodnica

Občania musia žiadosti na OZ predkladať minimálne 8 dní pred zastupiteľstvom, inak budú presunuté do ďalšieho zastupiteľstva.