Presunúť na hlavný obsah
  • Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Prinášame Vám tlačivá, dokumenty, žiadosti a formuláre pre vybavovanie agendy občanov na obecnom úrade v obci Ochodnica. Dokumenty sú vo formáte PDF, k ich prehliadaniu je potrebné mať nainštalovaný bezplatný program Adobe Acrobat Reader. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť tu: https://get.adobe.com/sk/reader/

Dokumenty sú editovateľné, t.j. údaje do nich môžte vpisovať v počítači a následne ich vytlačiť. Stačí ak si dané tlačivo uložite do počítača (pravým tlačidlom na názov dokumentu a zvoliť Uložiť cieľ odkazu ako...) a následne ho otvorite v aplikácii Acrobat Reader.

Vytlačený dokument potom doneste osobne, pošlite elektronicky, alebo zašlite poštou na adresu obecného úradu v Ochodnici. Za niektoré úkony a konania sú požadované správne poplatky.

Stavebné dokumenty
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky 338 KB 14. 12. 2021 pdf
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia 265 KB 27. 07. 2021 pdf
Súhlas s prihlásením občana na pobyt 85 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti v obci 152 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností 196 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 220 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 194 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 201 KB 26. 05. 2019 pdf
Prehlásenie stavebného dozora 178 KB 26. 05. 2019 pdf
Ohlásenie stavebných úprav /udržiavacích prác/ 210 KB 26. 05. 2019 pdf
Ohlásenie drobnej stavby 216 KB 26. 05. 2019 pdf
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby 214 KB 26. 05. 2019 pdf
Návrh na vydanie územného rozhodnutia 213 KB 26. 05. 2019 pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 102 KB 26. 05. 2019 pdf
Povinnosti stavebnikov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení 560 KB 26. 05. 2019 pdf
Povinnosti stavebnikov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení 907 KB 26. 05. 2019 pdf
Matrika
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Plnomocenstvo 110 KB 26. 05. 2019 pdf
Čestné vyhlásenie 162 KB 26. 05. 2019 pdf
Zápis o uzavretí manželstva v cudzine 232 KB 26. 05. 2019 pdf
Zápis o úmrtí občana v cudzine 180 KB 26. 05. 2019 pdf
Zápis o narodení dieťaťa v cudzine 195 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania 184 KB 26. 05. 2019 pdf
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov 166 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu 308 KB 26. 05. 2019 pdf
Pozemky a kultúra
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta 269 KB 15. 08. 2019 pdf
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove 310 KB 30. 05. 2019 pdf
Oznámenie o konaní verejného kutúrneho podujatia 243 KB 26. 05. 2019 pdf
Oznámenie o konaní športového podujatia 240 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o prenájom amfiteátra 333 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o prenájom sály kultúrneho domu 364 KB 26. 05. 2019 pdf
Čestné vyhlásenie na doplnenie žiadosti o pridelenie súpisného čísla a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle 132 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o určenie súpisného čísla 393 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 168 KB 26. 05. 2019 pdf
Dane a poplatky
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad 107 KB 16. 02. 2021 pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie 1.30 MB 01. 02. 2021 pdf
Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 243 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o schválenie / zmenu otváracích hodín 72 KB 26. 05. 2019 pdf
Sekretariát
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky 338 KB 14. 12. 2021 pdf
Námietka dotknutej osoby a žiadosť o výmaz OÚ 189 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov GDPR 193 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o výmaz osobných údajov GDPR 188 KB 26. 05. 2019 pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR 191 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o sprístupnenie informácií 280 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o použitie symbolov obce 369 KB 26. 05. 2019 pdf
Žiadosť o byt 401 KB 26. 05. 2019 pdf