Presunúť na hlavný obsah

Materská škola

Zriaďovateľ: Obec Ochodnica
Riaditeľka: PaedDr. Alena Pijaková
Kontakt: Materská škola, Ochodnica č.355, 023 35, Tel.: 041 / 423 31 14
E-Mail: msochodnica@gmail.com

Milí rodičia ďakujeme za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili zverením Vašich detí do našej starostlivosti v materskej škole. Tá sa stáva druhým domovom pre Vaše dieťa a preto je pre nás dôležité vytvoriť mu prostredie, v ktorom sa bude cítiť ako doma. 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.  Vytvárame možnosti na prehlbovanie schopností a zručností detí v nadväznosti na výchovný proces v rodine a v aktívnej spolupráci s rodinou, v súlade s dodržiavaním a rešpektovaním práv dieťaťa. Uplatňujeme model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania s dôrazom na aktivitu, tvorivosť, samostatnosť a slobodu osobnosti dieťaťa, ktorý  je zakomponovaný v Školskom vzdelávacom programe „Veselé včielky“. 

Zameraním našej materskej školy je utvárať u detí pozitívny vzťah

  • k regionálnemu folklóru, k svojej obci, regiónu, k národu a vlasti prostredníctvom poznania miestnej krajiny, jej histórie, kultúry a tradícií,
  • k prírodnému bohatstvu svojej obce poznávaním prírody, jej krásy, hodnôt - vypestovať u detí základné návyky súvisiace s ochranou prírody,
  • k zdravému životnému štýlu - usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život.

Vízia našej materskej školy

,,Spokojné dieťa, ktoré ráno prichádza s úsmevom, spokojný rodič, ktorý privádza a odvádza svoje dieťa, spokojný učiteľ, ktorý rozdáva lásku, vedomosti a zručnosti."

V školskom roku 2019/2020 máme v našej materskej škole zapísaných 45 detí:

  • 1.trieda: 3 – 4-ročné (22 detí) - p.riaditeľka PaedDr. Alena Pijáková, p.učiteľka Jana Pagáčová
  • 2.trieda: 5 – 6-ročné (23 detí) - p.učiteľka Zdena Čelková, p.učiteľka Mgr. Monika Tlachová

O čistotu a poriadok v materskej škole a hladné brušká Vašich detí sa starajú:

  • Jarmila Holková - upratovačka
  • Iveta Charbuliaková - vedúca jedálne
  • Slávka Kopasová – hlavná kuchárka
  • Ida Koptáková – pomocná kuchárka

Venujte nám 2% z Vašich daní

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na školský rok 2021/ 2022
Oznam o úhrade poplatkov za Materskú školu

Vážení rodičia, na nižšie uvedených linkoch si môžete nájsť rôzne druhy edukačných aktivít na spríjemnenie chvíľ s Vašimi deťmi počas nariadenej karantény:  
https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc-n-0001
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Matersk%C3%A1_%C5%A1kola,0,0,4676,0,30,1,tn,1.html
https://www.abcmaterskaskola.sk/e/volne-hry--zahraj-sa-42/
https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/
https://nasedeticky.sk/
https://www.zavretaskola.sk/?s=&ad_category=materska-skola&ad_type=&post_type=classified
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
https://tuul.sk/ucitelske-tuuly/?as=1
https://www.kozmix.sk/lekcie/

Dokumentácia v Materskej škole

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok