Presunúť na hlavný obsah

História

Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia /r.1569/ na základe valašskéhopráva na budatínskom panstve v chotári Kysuckého Lieskovca. K trvalému usadzovaniu sa valašského obyvateľstva prispeli predovšetkým zemepáni, majitelia väčších panstiev, ktorí v ňom videli zdroj ďalších príjmov a to hlavne z chovu dobytka.

Charakteristickým zamestnaním mnohých mužských obyvateľov obce sa koncom 19. a najmä v prvej polovici 20. storočia stalo drotárstvo. Vyvinulo sa do takého rozsahu, že obec bola považovaná koncom 1. Češkoslovenskej republiky za jedno z drotárskych centier Kysúc. V súvislosti s drotárstvom sa vyvinul ďalší typ potulného zamestnania - podomový obchod.

Význam v minulosti mala tradičná výroba dreveného poľnohospodárskeho náradia a v obci je dodnes známa aj výroba šindľa. Ochodnica bola vždy obcou, ktorej obyvatelia sa zaoberali zväčša poľnohospodárstvom, remeslami, obchodom a spracovávaním drevnej hmoty. Väčšina mužov putovala za prácou do blízkeho i vzdialenejšieho sveta, pretože pôda, ako všade na Kysuciach ich nemohla uživiť.

Poľnohospodárstvo v obci charakterizujú v r.1770 takto: "Orná pôda je v obci kamenitá, poväčšine na vŕškoch ťažko obrobiteľná, vystavená prívalom vôd v daždivom počasí. Do týchto polí sejú jariny a pohanku, miestami i ovos."

Podrobná história obce

 • 1596 - v chotári Kysuckého Lieskovca vzniká na valašskom práve Ochodnica (a tiež Dunajov). Obec patrí k budatínskemu panstvu
 • 1608 - končí úbytok počtu obyvateľstva trvajúci desať rokov (Ochodnica má už len 1 sedliacky dom), spôsobený odchodom pôvodných osadníkov do odľahlejších častí Kysúc (z dôvodu daní a robotovania)
 • 1613 - prvý richtár Andrej Saagha (meno Sága je v obci rozšírené do dnes)
 • 1663 - obec má mlyn v časti Pod Oblazom
 • 1690 - súčasťou mlyna sa stala valcha (najstaršia na Kysuciach dokladovaná výroba súkna). Mlyn je prepadnutý občanmi Kysuckého Lieskovca, ktorí zničili strechu.
 • prvá polovica 18. storočia - doložená existencia troch mlynov a pivovaru
 • 1733 - v obci žije 17 sedliakov, chovajúcich 5 koní, 20 kusov záprahového dobytka, 45 kráv, 27 oviec a rovnaký počet kôz
 • 1774 až 1783 - urbárske spory Ochodnice a ďalších okolitých obcí s budatínskym panstvom kvôli plneniu povinností (naturálneho či finančného charakteru)
 • 1784 - obec má 175 domov, 183 rodín a 988 obyvateľov
 • 1789 - vzniká ochodnická farnosť s pričlenením Dunajova a osady Suchá, spolu s Dunajovom stavajú pri zvonici drevený kostol. Prvý farár Celestín Kelemen.
 • 1790 - v obci je zriadená cirkevná ľudová škola pre celú farnosť, vyučuje sa v sedliackej chalupe
 • 1791 - kostol je zasvätený sv. Žofii, biskup Fuchs daroval pozostatky svätých mučeníkov Mansveta a Verekunda
 • 1830 - v spolupráci s Dunajovom bola postavená škola, prvým učiteľom bol Ján Trúchly. Školu navštevuje však len 24 detí (z 370 školopovinných detí v oboch obciach).
 • 1831 - na choleru zomiera 109 ľudí
 • 1848 - 1849 - materiálna podpora slovenských dobrovoľníkov (v obci zriadený výbor na pomoc slovenských dobrovoľníkov). Po ústupe cisárskych vojsk a slovenských dobrovoľníkov maďarskí honvédi za poskytnutú pomoc popravili ochodnického richtára.
 • 1872 - v obci je postavený súčasný farský kostol sv. Martina, v jeseni 1872 bol požehnaný
 • 1895 - v obci je zriadený notársky úrad
 • 1900 - obec má 1 227 obyvateľov
 • 1901 - v obci je postavená škola, ktorú navštevuje 128 žiakov
 • 1905 - v obci je založené Potravinové družstvo
 • 1914 až 1918 - notársky úrad bol presunutý do Kysuckého Nového Mesta, 41 Ochodničanov sa z prvej svetovej vojny nevrátilo, po návrate vojakov z frontu vypukli rabovačky (ich vodca popravený)
 • 1921 - v Ochodnici je založená miestna organizácia KSČ
 • 1925 - založený Dobrovoľný hasičský zbor
 • 1929 - založenie knižnice
 • 1936 - postavené hasičské skladisko a zakúpená hasičská striekačka
 • 1937 - v osade Petránky je v prenajatých priestoroch zriadená Štátna ľudová škola s jednou triedou
 • 1938 - obec má 2 164 obyvateľov, 385 domov
 • 1941 - elektrifikácia obce (236 domov, verejné osvetlenie)
 • 1944 až 1945 - v obci bol počas SNP zastrelený jeden nemecký vojak a ďalší zranený (obec bola Nemcami prehlásená za partizánsku obec a bola tu umiestnená nemecká posádka)
 • 1945 - železničná trať medzi Ochodnicou a Dunajovom bola podmínovaná a zničená (podmínovanie trate bolo Nemcami zistené a na jeho likvidáciu bol nútene nasadení traja občania Ochodnice, ktorí pri nej zahynuli)
 • 1. máj 1945 - obec je oslobodená sovietskou armádou
 • 1946 - postavený pre obyvateľov dôležitý most cez Kysucu
 • 1953 - dokončená je výstavba kultúrneho domu a pohostinstva, otvorené kino Plameň
 • 1955 - dokončená je výstavba novej školy. Obec má prvého stáleho lekára.
 • 1947 - obec má 2 087 obyvateľov, založený futbalový klub ŠK Ochodnica (neskôr premenovaný na TJ Kysučan)
 • 1970 - postavený je nový most cez Kysucu
 • 1973 - postavený prírodný amfiteáter a staničný bufet
 • 1976 - ukončená je výstavba kúpaliska (fungovalo približne do konca osemdesiatych rokov)
 • 1983 - obec má 2 360 obyvateľov. Vzniká lyžiarsky areál pod Šerkovom a chata Štart.
 • 1993 - obec má 2 023 obyvateľov
 • 2007 - počas výdatných zrážok začiatkom septembra bol poškodený most cez rieku Kysuca.

Staršie názvy obce

 • 1773 - 1786: Ochodnicza
 • 1808 - 1863: Ochodnicza, Ochodnica
 • 1873 - 1888: Ohodnica
 • 1892 - 1902: Ochodnica
 • 1907 - 1913: Ösvényes
 • 1920 - 2009: Ochodnica