Presunúť na hlavný obsah

Sadzobník daní a poplatkov

Na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vyberá obec Ochodnica nasledujúce dane a poplatky:

Matrika

Názov Výška poplatku
Osvedčenie podpisu/ za jeden podpis 2 €
Osvedčenie fotokópie za každú/aj začatú/ stranu originálu/slovenský text/ 2 €
Osvedčenie fotokópie za jednu stranu originálu/český text/ 3 €
Potvrdenie o trvalom pobyte/prechodnom pobyte 7 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 7 €
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 7 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15 €
Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280 €

Stavebný úrad

Názov súboru Formát, veľkosť
Sadzobník správnych poplatkov - stavebný úrad (PDF, 500 kB)

Dane a poplatky

Názov Výška poplatku
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny Fyzická osoba - 10 €
Právnická osoba - 100 €
Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50 €
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
Rybárske lístky 1-ročný - 7 €
3-ročný - 17 €
Evidenčná známka pre psa 1,50 €

Hrobové miesta

Názov Výška poplatku
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Jednohrob - 30 €
Dvojhrob - 50 €
Trojhrob - 70 €
Detský hrob - 10 €
Urnový háj - 30 €