Presunúť na hlavný obsah

Projekty a dotácie

Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ Ochodnica

V Obci  Ochodnica sa v rámci projektu zrekonštruovalo detské ihrisko, ktoré sa nachádza pri materskej škole. Toto detské ihrisko je sprístupnené ako deťom materskej školy, tak i celej verejnosti, najmä pre mladšie deti v sprievode rodičov.


Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolných Kysúc.


Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti - Hasičská zbrojnica v Ochodnici

Obec Ochodnica získala od Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške 30000,-€ na projekt Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti - Hasičská zbrojnica v Ochodnici. Zákazku získala firma TEMPLETON, s.r.o., Kys. Lieskovec č. 560. Celá suma faktúry bola 31 622,47 €.


Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

  • Program výzvy: Regionálny rozvoj
  • Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra
  • Názov podporenej činnosti (projekt, úloha, aktivita): Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

  • NÁZOV MIKROPROJEKTU: Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
  • Vedúci partner: Obec Ochodnica (Slovensko)
  • Partner projektu 1: Gmina Mucharz (Poľsko)

Kamerový systém Ochodnica

Na základe našej žiadosti bol v rámci III. etapy Obci Ochodnica poskytnutý finančný príspevok určený na zníženie kriminality v obci, teda na obstaranie kamerového systému. Z Ministerstva vnútra SR dostala Obec Ochodnica dotáciu vo výške 15 000 €.


Odpočívadlo na cyklotrase

Finančnú podporu vo výške 2 102 € od Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na 2 597 € a obec sa podieľa na spolufinancovaní 19,06 % (495 €)  z vlastných zdrojov.


Verejné osvetlenie

Našej obci bola v roku 2008 schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 82 153,44 € (2 474 954 Sk) na rekonštrukciu verejného osvetlenia.