Presunúť na hlavný obsah

Územný plán

Územný plán obce Ochodnica je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle  zákona č. 24/2006 Z. z. a v znení zákona č. 408/2011 Z. z. § 4 ods. 1 strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. V  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)  Územný plán obce Ochodnica stanoví zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívania plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability krajiny, zásady a  regulatívy ochrany a  využívania prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady a regulatívy občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia obce.

Územný plán obce Ochodnica
Názov Formát Veľkosť
Územný plán obce Ochodnica - textová časť pdf 419 KB
Výkres širších vzťahov č.v.1 pdf 93 MB
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia č.v.2 pdf 32 MB
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia č.v.3 pdf 1,5 MB
Návrh verejného dopravného vybavenia č.v.4 pdf 2,2 MB
Výkres verejného technického vybavenia č.v.5 pdf 1,8 MB
Výkres vyhodnotenia budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery č.v.6 pdf 3,8 MB
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES č.v.7 pdf 39,4 MB