Presunúť na hlavný obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Obec Ochodnica, ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a VZN č. 1/2013 v znení jeho dodatkov, bola daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých občanov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.1.2020, a tak sa vyhli prípadným sankciám.
Zaplatiť poplatky môžete v hotovosti na Obecnom úrade, alebo zaslaním na účet obce, ktorý je uvedení v rozhodnutí.

V prípade, že si svoje záväzky nesplníte do uvedeného termínu, pristúpi obec ako správca dane k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekútora.