Presunúť na hlavný obsah

Nástup detí do Materskej školy od 2.6.2020

Riaditeľka materskej školy PaedDr. Alena Pijáková na základe dohody so zriaďovateľom obcou Ochodnica v zastúpení p. starostom Radoslavom Ďuroškom oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy začína odo dňa 02.06.2020 do 31.07.2020, počas pracovných dní v čase od 6,30 hod. do 15,30 hod., pre deti:

 • zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 • deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(Účasť týchto detí na výchovno-vzdelávacom procese je dobrovoľná – záleží na rozhodnutí zákonného zástupcu. Členovia rodiny nesmú byť v karanténe.)

Organizácia prevádzky materskej školy

Príchod do materskej školy

Budova materskej školy sa ráno otvára o 6,30 hod. a zatvára o 7,45 hod.

 • Deti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, budú prichádzať len so zákonným zástupcom (inak dieťa nebude prebraté) a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. (Pokiaľ je to možné, žiadame aby dieťa privádzala a odvádzala tá istá osoba, ktorá nepatrí do rizikovej skupiny: tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).
 • Pred vchodom do budovy žiadame zákonných zástupcov, aby dodržiavali 2 metrové odstupy a do priestorov materskej školy vchádzali s rúškom, alebo iným prekrytím dýchacích ciest a pri vstupe do šatňových priestorov materskej školy používali jednorazové návleky na obuv pre seba aj pre dieťa.
 • Poverený zamestnanec pri vstupe zabezpečí meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom.
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy a z materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy, by nemal presiahnuť 10 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Sprevádzajúca osoba nevstupuje do priestorov triedy a odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi na triede, ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Zákonnému zástupcovi bude predložené na podpis pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a následne počas každého dňa písomné prehlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Počas mimoriadnej situácie si deti nemôžu priniesť do materskej školy hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia.
 • Ak bude dieťa v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a pedagogický zamestnanec bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 bude materská škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Odchod z materskej školy

Popoludní sa budova materskej školy otvára o 14.30 hod. a zatvára o 15,30 hod.

Nakoľko prevádzka materskej školy môže byť maximálne 9 hodín, žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovený čas otvorenia a zatvorenia materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

PaedDr. Alena Pijáková
riaditeľka materskej školy

V prípade otázok k otvoreniu a prevádzke materskej školy môžete kontaktovať riaditeľku MŠ na mail: msochodnica@gmail.com, alebo na tel. čísle 0911339945.

Vypracované v súlade s:

 • Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020.
 • Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)
 • Podmienkami materskej školy (personálnymi, materiálnymi, priestorovými).