Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce

Obec Ochodnica v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Ochodnica

a uznesením určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ochodnica na 04.09.2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 4 hod. týždenne.) musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Ďalšie predpoklady:

 • min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 • užívateľské ovládanie počítača.

3. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní A kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov » profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci.
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

4. Spôsob doručenia prihlášky:

 • kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Ochodnica odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Ochodnica, Obecný úrad Ochodnica č. 121,023 35 Ochodnica.
 • uzávierka prihlášok je dňa 18. augusta 2020 /utorok/ do 15.00 hod.

Radoslav Ďuroška
starostka obce

Predpoklady, spôsob vykonania voľby a ďalšie dôležité informácie o výberovom konaní sa dozviete na stránke obce Ochodnica / www.ochodnica.sk, resp. na úradnej tabuli obce Ochodnica.