Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia!
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – mali by ste ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Legislatíva k zápisu detí

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;

V súlade s touto legislatívou sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Vzhľadom k mimoriadnej situácii na Slovensku sa zapisovanie detí do 1.ročníka uskutoční v dňoch 15.4. - 30.4. 2020, doporučuje sa elektronická forma komunikácie.

Ako zapísať dieťa do základnej školy v mimoriadnej situácii ?

 1. Zákonný zástupca vypíše žiadosť o prijatie dieťaťa do 1.ročníka, ktorá je zverejnená na web. stránke školy a obce. (vypíše elektronický formulár, alebo stiahne a pošle poštou, alebo prinesie osobne)
 2. Zákonný zástupca doručí Základnej škole Ochodnica žiadosť o prijatie a to buď:
  a/  elektronicky - odporúčame, Formulár nájdete tu: Prihláška na štúdium v ZŠ Ochodnica (kliknúť na tlačítko Vyplniť prihlášku),
  b/  poštou,  na adresu ZŠ, Hlavná č.19, Ochodnica, 023 35, tlačivo nájdete tu: Žiadosť o prijatie do ZŠ
  c/  prípadne osobne dňa 17.04.2020 v ZŠ Ochodnica v čase od 15,00 – 17,00 hod. V prípade, že využijete osobný kontakt, uskutoční sa výlučne bez prítomnosti dieťaťa a pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení.
 3. V prípade, že rodič uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, doručí škole žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, najlepšie do 17.4.2020.

Ak sú zákonní zástupcovia už rozhodnutí, či bude ich dieťa navštevovať ŠKD, má zvolený voliteľný predmet NAV / ETV, môžu to zaznačiť do prihlášky (pri elektronickom podaní) alebo pridať žiadosti k prihláške. Jednotlivé žiadosti sa nachádzajú na stránke školy v sekcii tlačivá.

Do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania prídu obaja zákonní zástupcovia podpísať elektronicky zaslané dokumenty a zároveň prinesie so sebou:

 • rodný list dieťaťa
 • poplatok 20 eur za prvú knihu a základné školské potreby, ktoré objednávame hromadne pre celú triedu. Nie je to finančný príspevok pre školu !!!
 • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
 • v prípade odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky zákonný zástupca doloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Po skončení mimoriadneho prerušenia vyučovania sa uskutoční stretnutie rodičov s vedením ZŠ a rodičia dostanú Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ZŠ Ochodnica a podrobnejšie pokyny a informácie k školskému roku 2020/2021. Termín bude včas oznámený.

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

 1. V prvom rade sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy.
 2. V druhom rade by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.
 3. No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.  

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Mgr. Alena Falátová, riaditeľ školy v.z.

Aktuálne informácie a kontakty nájdete na web stránke školy: https://zsochodnica.edupage.org/