Presunúť na hlavný obsah

Ako je to aktuálne s Kysuckou cyklotrasou

Náš pripravovaný úsek Kysuckej cyklotrasy je najdôležitejší v žilinskom kraji z pohľadu cyklodopravy spája krajské mesto Žilina, kde sa v jeho blízkosti nachádza spoločnosť KIA a okresné mesto Kysucké Nové Mesto, kde ja najväčší zamestnávateľ žilinského kraja spoločnosť Schaeffler Kysuce, napája sa na priamo na Vážsku cyklomagistrálu pri hrade Budatín a končí na vybudovanej cyklotrase v Dunajove. Je dlhý 16,5 km a tiahne sa po pozemkoch, ktoré budú čo najmenej zasahovať do komplikovaných vlastníckych práv, napriek tomu po jej zameraní prechádza po parcelách vo vlastníctve cca 17 tisíc vlastníkov. Naprojektovaná je tak, aby sa čo najmenej stretávala s miestnymi komunikáciami, aby bola, čo najviac bezpečná.

Máme smolu, že sa nevyhne kolíznym miestam pri výstavbe budúcej diaľnice D3 a preložke cesty I.triedy I/11, konkrétne v Brodne. Prebehli ďalšie rokovania pri novej zmene projektovej dokumentácie Národnej diaľničnej spoločnosti na diaľnicu D3, konkrétne pri preložke cesty I. triedy I/11 v Brodne, ktorej sa nevyhneme, ale táto zmena by nám podstatne zjednodušila trasovanie našej cyklotrasy v Brodne. Je schválený doplnok č.3 k územnému plánu Kysuckého Nového Mesta, ktorého súčasťou je aj naša upravená cyklotrasa prechádzajúca jeho katastrom. Medzitým sa podarilo obci Rudinka schváliť územný plán, kde ju máme zakreslenú. Zo 6 obcí a miest, ktorými naša cyklotrasa prechádza ju má v územnom pláne uvedenú ako verejnoprospešnú stavbu väčšina.

Súčasný stav spracovania prvého stupňa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je v štádiu finálneho prepracovania po doručení nesúhlasov hlavne štátnych inštitúcií ako napr. NDS, SEPS, SSC, SVP, atď. Táto prepracovaná projektová dokumentácia bude do polovice augusta 2022 odovzdaná na opätovné vyjadrenie dotknutým subjektom a orgánom. Tieto nové pripomienky a zmeny, ktoré musel projektant opätovne zapracovať do odovzdanej projektovej dokumentácie sú nevyhnutné k začatiu a vydaniu územného rozhodnutia. Okresný úrad Žilina nám určil stavebný úrad, ktorý bude spracovávať územné rozhodnutie.

Po odsúhlasení prepracovanej projektovej dokumentácie môžeme požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia a zároveň začať majetko-právne vysporiadanie pozemkov cez, ktoré bude táto líniová stavba prechádzať. Potom rozbehneme spoločné verejné obstarávanie na spracovateľa druhého a tretieho stupňa projektovej dokumentácie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a finálny realizačný projekt.

Po odovzdaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požiadame o stavebné povolenie. Po jeho vydaní začneme verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklotrasy. Po jeho ukončení a podpise Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom začneme budovať našu vytúženú Kysuckú cyklotrasu.

Peter Jakubčík
vedúci oddelenia strategického rozvoja a komunikácie s verejnosťou
Mesto Kysucké Nové Mesto