Presunúť na hlavný obsah

Ako je to s Kysuckou cyklotrasou

Náš pripravovaný úsek Kysuckej cyklotrasy je najdôležitejší v žilinskom kraji z pohľadu cyklodopravy, keďže spája krajské mesto Žilina, kde sa v jeho blízkosti nachádza spoločnosť KIA a okresné mesto Kysucké Nové Mesto, kde ja najväčší zamestnávateľ žilinského kraja spoločnosť Schaeffler Kysuce. Napája sa priamo na Vážsku cyklomagistrálu v Žiline pri hrade Budatín a končí na vybudovanej cyklotrase v Dunajove.

Je dlhý 16,5 km a tiahne sa po pozemkoch, ktoré budú čo najmenej zasahovať do komplikovaných vlastníckych práv, napriek tomu prechádza po parcelách vo vlastníctve cca 17 tisíc vlastníkov, ako sme zistili po jej zameraní. Naprojektovaná je tak, aby sa čo najmenej stretávala s miestnymi komunikáciami, aby bola čo najviac bezpečná. Máme smolu, že sa nevyhne kolíznym miestam pri výstavbe budúcej diaľnice D3 a preložke cesty I.triedy I/11, konkrétne v Brodne.

Momentálne prebiehajú ďalšie rokovania pri novej zmene projektovej dokumentácie Národnej diaľničnej spoločnosti pri preložke cesty I. triedy I/11 v Brodne, ktorej sa nevyhneme, ale táto zmena by nám podstatne zjednodušila trasovanie našej cyklotrasy v Brodne. Na poslednom decembrovom zastupiteľstve bol po dvoch rokoch schválený doplnok č.3 k územnému plánu Kysuckého Nového Mesta, ktorého súčasťou je aj naša upravená cyklotrasa prechádzajúca jeho katastrom. Medzitým sa podarilo obci Rudinka schváliť územný plán, kde ju máme zakreslenú. Zo 6 obcí a miest, ktorými naša cyklotrasa prechádza, ju má v územnom pláne uvedenú ako verejnoprospešnú stavbu väčšina.

Súčasný stav je v stave finálneho spracovania prvého stupňa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. K tejto projektovej dokumentácii, ktorú projektant odovzdal 21.10.2021 objednávateľovi, momentálne prebieha  vyjadrovanie a stanoviská všetkých dotknutých subjektov a orgánov. Tieto pripomienky musí projektant opätovne zapracovať do odovzdanej projektovej dokumentácie, navyše tieto vyjadrenia sú nevyhnutné k začatiu a vydaniu územného rozhodnutia.

Okresný úrad Žilina nám určil stavebný úrad, ktorý bude spracovávať územné rozhodnutie. Po odovzdaní takto dopracovanej projektovej dokumentácie môžeme požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia, a zároveň začať majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, cez ktoré bude táto líniová stavba prechádzať. Následne začne spoločné verejné obstarávanie na spracovateľa druhého a tretieho stupňa projektovej dokumentácie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a finálny realizačný projekt.

Po odovzdaní tejto projektovej dokumentácie požiadame o stavebné povolenie. Po jeho vydaní začneme verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklotrasy. Po jeho ukončení a podpise Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom začneme budovať našu vytúženú Kysuckú cyklotrasu.