Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Ochodnica č.355, na školský rok 2022/2023.

V súlade s  § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľstvo Materskej školy, Ochodnica č.355 po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023:

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ:

od 02.05.2022 do 13.05.2022 v čase od  10:00 hod. – do 11:30 hod. a od 15:00 hod.- do 16:00 hod.

Podľa § 59 ods. 4 až 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dieťa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je v tlačenej podobe v materskej škole a na stiahnutie na https://www.ochodnica.sk/sk/materska-skola.html.
Osobná forma podávania žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj za prítomností detí, v kancelárii riaditeľky materskej školy. Rodičia si prinesú so sebou k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijímania

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. V prvom rade budeme dodržiavať zákonné podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • prednostne – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a patria do spádovej oblasti našej materskej školy podľa platného VZN
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, /Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu /,
  • spravidla dieťa od troch do šesť rokov jeho veku,
  • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky, má osvojené základné hygienické návyky.

Podávanie žiadostí
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môže doručiť:

  • osobne (s dodržiavaním aktuálnych epidemiologických opatrení, návleky)
  • poštou (na adresu školy: Materská škola, Ochodnica č.355, do rúk riaditeľke školy)
  • e-mailom (odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu: msochodnica@gmail.com),
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Rozhodnutie o prijatí
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2022/2023,  si zákonný zástupca môže prevziať elektronickou formou, poštou, alebo osobne v materskej škole:
od 27.06.2022 do 30.06.2022, v čase od  10:00 hod. -  do 11:30 hod..
 
Spádová materská škola
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

V Ochodnici, dňa 29.04.2022

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka školy

 

Tlačivo: Žiadosť o prijatie do MŠ