Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.9.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.9.2022

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na

deň 14. septembra  2022 /t.j. streda / o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu.

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Projekt ZŠ - zateplenie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zmena rozpočtu ZŠ č. 4/2022
6. Zmena rozpočtu Obce Ochodnica č. 6/2022, č. 7/2022
7. Plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ za rok 2021
8. Plnenie rozpočtu ŠJ a ŠKD k 30.06.2022
9. Plnenie rozpočtu MŠ k 30.06.2022
10. Plnenie rozpočtu obce Ochodnica k 30.06.2022
11. VZN obce Ochodnica č. 1/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č. 1/2021                                                                                                                                 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských                                                                                                                      zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica
12. Rôzne ( Žiadosť č. OU 357/2022, Žiadosť č. OU 372/2022, Žiadosť č. OU 401/2022,                                                                                                                   Žiadosť č. OU 405/2022, Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 2/2021)
13. Diskusia
14. Záver