Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.12.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.12.2022

Pozvánka

 na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, ktoré sa uskutoční dňa: 22. decembra 2022 / t.j. v štvrtok / o 14:00hod.  v zasadačke  obecného úradu v Ochodnici s nasledovným programom:

 

Program:

 1. Otvorenie.

 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

 3. VZN obce Ochodnica č. 4/2022, ktorým sa mení VZN obce Ochodnica č.1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica. 

 4. Dotácie zložkám.

 5. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2023.

 6. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2023.

 7. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2023.

 8. Rozpočet ŠJ Ochodnica na rok 2023.

 9. Rozpočet ŠKD Ochodnica na rok 2023.

 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ochodnica.

 11. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025.  

 12. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.14.

 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.

  14. Rôzne ( Žiadosti č. OU 576/2022 zo dňa 10.12.2022, Žiadosti č. OU 587/2022 zo  dňa 14.12.2022 a  Žiadosti č. OU 589/2022 zo dňa 14.12.2022 ).

  15. Diskusia.

   16. Záver.

 

 

 

V Ochodnici dňa 15.12.2022                                                           

                                                                                                ...............................

                                                                                                  Radoslav Ďuroška

                                                                                               starosta obce