Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.5.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.5.2022

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 6. mája 2022 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola uznesení
 4. Zmena rozpočtu Obce Ochodnica č. 02/2022
 5. Rekonštrukcia mosta – havarijný stav
 6. Zmena vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – prijatie uznesenia
 7. Dohoda o uznaní vlastníckeho práva
 8. Nájom nebytových priestorov
 9. Kultúrny dom Ochodnica
 10. Návrh na zriadenie vecného bremena – právo prechodu a prejazdu
 11. Stanovisko advokátskej kancelárie k uzneseniu č. 02/2022
 12. Príspevok k narodeniu dieťaťa
 13. Odvodnenie miestnych komunikácií
 14. Voľba členov rady školy
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver