Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.2.2022

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25. februára 2022 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov OZ je povinná.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN o chove držaní zvierat
 5. Úprava rozpočtu č.1/2022 a č. 2/2022 ZŠ Ochodnica
 6. Úprava rozpočtu č.1/2022 obce Ochodnica
 7. Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva č.Z00X-22
 8. Informácia o projekte „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Ochodnica“
 9. Verejné obstarávanie – verejné osvetlenie
 10. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
 11. Správa o výsledkoch kontroly vykonaných hlavným kontrolórom obce
 12. Rôzne (Žiadosť č. OU 20/2022, Pripomienka č. OU 47/2022, Informácia o poruchách na verejnom vodovode, Informácia o návrhu VZN o príspevku pri narodení dieťaťa, Zverejnenie zámeru prenájom časti pozemku obce Ochodnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Zmluva o zriadení vecného bremena, Žiadosť č. OU 66/2022)
 13. Diskusia
 14. Záver

Radoslav Ďuroška
starosta obce