Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Ochodnica

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Ochodnica

Riaditeľka Základnej školy, Ochodnica 19, na základe výzvy Obce Ochodnica ako zriaďovateľa Základnej školy, Ochodnica 19, oznamuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole Ochodnica.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole Ochodnica sa uskutočnia dňa 26. apríla 2022 (utorok) o 15. 30 hod. v budove Základnej školy, Ochodnica 19.