Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Oc...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Ochodnica 19

Obec Ochodnica podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Ochodnica 19

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 9, § 10 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy (pre základné školy),
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec § 39 ods.3 zákona č.138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b)  a § 15, § 15a, § 15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ Ochodnica 19 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),
 • referencie z predchádzajúcej praxe,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

3. Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

4. Doplňujúce informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 08. júla 2022 do 11:00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obec Ochodnica, Obecný úrad č. 121, 023 35 Ochodnica v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s  uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.

Ďalšie informácie:
Obec Ochodnica:  Tel.: +421902748575, 0907886944,  e-mail: duroska.radoslav@gmail.com

Radoslav Ďuroška, v. r.
starosta obce