Presunúť na hlavný obsah

Vyhlásenie volieb do Rady Základnej školy

Obec Ochodnica v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

výzvu
na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, Ochodnica 19 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa

Uzávierka výzvy: 11. 04. 2022
Počet členov rady školy: 11 členov

Zloženie členov rady školy:

  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
  • 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
  • 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby členov rady školy za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia detí školy zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé kategórie volených zástupcov).

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy. O delegovaní zástupcov zriaďovateľa (obce) rozhodne zriaďovateľ.

Uchádzači o členstvo v rade školy v kategórii delegovaní zástupcovia zriaďovateľa v odpovedi na výzvu doložia:

  • meno, priezvisko, titul,
  • adresa (bydlisko),
  • kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mail),

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť v obálke s označením „Rada školy pri Základnej škole, Ochodnica 19“ na adresu:
Obec Ochodnica OÚ č. 121 023 35 Ochodnica 

Volebný poriadok - zástupcovia rodičov (PDF, 470 KB)