Presunúť na hlavný obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky. 

spracovaná v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Ochodnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314153
Sídlo: Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk

2. Predmet zákazky:
Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica.


3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica.
Rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica sa bude realizovať podľa prílohy č.2 – Výkazu
výmer tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Dodacia lehota predmetu zákazky: max. do 31.12.2022


Obhliadka miesta plnenia: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku predmetu zákazky.
Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou starostom
obce Radoslavom Ďuroškom telefonicky 0907 886 944 alebo emailom obec@ochodnica.sk.


CPV kódy:
45000000-7 Stavebné práce
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
44161200-8 Vodovodné potrubia


4. Predpokladaná hodnota zákazky: 90.388,19,- EUR bez DPH.
5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ochodnica, Katastrálne územie: Ochodnica
7. Variantné riešenie: neumožňuje sa
8. Termín plnenia: 9/2022 – 12/2022
9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej
ponuky a jej príloha č. 2. - výkazy výmer poskytnutý verejným obstarávateľom.
11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 29.09.2022 do 10,00 hod.
miestneho času elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja ezakazky.sk.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo
obchodných registrov:
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v prílohe.
13. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: uvedené v prílohe.

14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č.2 tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
Požiadavky na predmet zákazky
Zoznam subdodávateľov
Zmluva o dielo – príloha č.3 tejto výzvy
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy
Doklad o zložení zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa
15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022
16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční v elektronickom nástroji ezakazky.sk. Po vyhodnotení
ponúk bude oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude
podpísaná Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500
18. Dátum vyhotovenia výzvy: 13.09.2022

zov kazky: Rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica

Predpokladaná hodnota kazky: 90.388.19,- EUR bez DPH

kazka zkou hodnotou podľa § 117 kona č.343/2015 Z.z. verejnom obstarávané zmene doplnení niektorých konov.

 

Link na zverejnenú kazku:

https://www.ezakazky.sk/ochodnica/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=70234452&

 

pozdravom