Presunúť na hlavný obsah

Zľava na poplatok za komunálny odpad

Oznamujeme, že každý, kto si chce uplatniť úľavu na poplatku za odvoz komunálneho odpadu (TKO) na rok 2022, si musí podať žiadosť na obecný úrad s potrebnými potvrdeniami najneskôr do 31.03.2022. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú brané do úvahy.

Obec zníži poplatok na osobu o 30% za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým pobytom v Ochodnici alebo zástupca poplatníka preukáže správcovi dane, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Ochodnica. Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží podklad:

a) pracujúci v zahraničí – doklad od zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,
b) študent v zahraničí – doklad o ubytovaní vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,
c) študent v SR mimo trvalého bydliska – doklad o ubytovaní na internáte, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie
d) pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo trvalého bydliska a o ubytovaní mimo trvalého bydliska, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie
e) osoba žijúca na prechodnom bydlisku mimo katastrálneho územia obce Ochodnica – doklad o prechodnom pobyte a/alebo doklad o zaplatení v mieste prechodného pobytu/bydliska s presným označením obdobia, kedy sa poplatník zdržiava v mieste prechodného bydliska, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie
f) fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba žijúca sama.


Obec na základe písomnej žiadosti môže poplatok odpustiť ak poplatník alebo zástupca poplatníka preukáže:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
d) osoba vydatá/ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí, osoba žijúca v zahraničí – aktuálny doklad o pobyte (potvrdenie úradu miestnej samosprávy o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí, kópia aktuálneho preukazu totožnosti danej krajiny, aktuálneho vodičského oprávnenia alebo aktuálneho dokladu poistenca vydaného v danom štáte s obmedzenou platnosťou alebo aktuálnu kópiu sobášneho listu vydaného v zahraničí)

V prípade, že doklad na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Tlačivo žiadosti:
Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad (PDF, 107Kb)