Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2023

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2023 /t.j. v piatok/ o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Ochodnici s nasledovným programom:

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
 3. Kontrola plnenia  uznesení.
 4. Správy zo zasadnutí komisií.
 5. Rozsah zastupovanie starostu obce,  zástupcom starostu.
 6. Informácia k stavu hľadania finančných zdrojov na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich so zvyšovaním cien energií  (zálohové faktúry SSE a SPP)  a úhradu faktúr Sevak, a.s.
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Ochodnica č. 1 /2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 2/2012 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Obci Ochodnica.
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Ochodnica č. 2/2023, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2021 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica.
 9. Zmena rozpočtu obce Ochodnica  č.2/2023.
 10. Správa o výsledku vykonaných kontrol hlavného kontrolóra Obce Ochodnica za rok 2022.
 11. Informácia o stave vybavovania žiadosti od spoločnosti Kinet, s.r.o.
 12. Rôzne (Žiadosť č. OÚ 80/2023).
 13. Diskusia.
 14. Záver.

V Ochodnici dňa 17.02.2023  

Radoslav Ďuroška
starosta obce